So sánh tiêu chuẩn của CDIO và ACBSP

  0
  773

  Trên chặng đường 10 năm phát triển, Đại học FPT đã gặt hái được nhiều thành công, với những dấu mốc đặc biệt như đạt chuẩn 5* cho chất lượng giảng dạy (theo kiểm định của tổ chức QS Star). Hiện tại, Đại học FPT đang tính đến kiểm định chương trình theo tiêu chuẩn quốc tế như ACBSP. Liệu có mối tương quan nào giữa 12 tiêu chuẩn CDIO và 6 tiêu chuẩn kiểm định của ACBSP?

  Tổng quan về ACBSP

  Tại Mỹ, có 3 tổ chức kiểm định phổ biến nhất là: Hội đồng kiểm định đối với trường và các chương trình kinh doanh (ACBSP), Hiệp hội phát triển giảng dạy doanh thương bậc đại học (AACSB), Hiệp hội quốc tế các trường Đại học đào tạo ngành Kinh doanh (IACBE). Các trường công thường hướng đến kiểm định của AACSB, trong khi các trường tư thường thiên về ACBSP hoặc IACBE. Các trường theo đuổi kiểm định của ACBSP thường nằm ở giữa các nhóm trường do AACSB và IACBE kiểm định, xét về tổng tài sản, doanh thu, số lượng và mức lương cho cán bộ, giảng viên, số lượng sinh viên và học phí.

  Hội đồng Kiểm định cho các trường và các chương trình kinh doanh (Accreditation Council for Business Schools and Programs – ACBSP) là một tổ chức đi đầu trong việc kiểm định các tổ chức đào tạo về kinh doanh, hướng đến hỗ trợ, công nhận và vinh danh sự xuất sắc trong giảng dạy, bao gồm cốt lõi của sự xuất sắc trong giảng dạy, và nhấn mạnh với sinh viên việc cần thiết phải học cách học.

  ACBSP kiểm định các ngành kinh doanh (business), kế toán (accounting) và các ngành có liên quan đến kinh doanh ở mức độ chứng chỉ (associate), cử nhân, thạc sỹ, và tiến sỹ trên toàn thế giới. ACBSP được công nhận bởi Hội đồng Kiểm định Giáo đục Đại học (CHEA) năm 2001, và là tổ chức đầu tiên cấp kiểm định ở tất cả các cấp độ từ năm 2011.

  Đánh giá thẩm định tại cơ sở bởi Hội đồng thẩm định ACBSP vào tháng 2-3 hoặc tháng 9-10. Hiệu trưởng có quyền được phản hồi lại những báo cáo của Hội đồng thẩm định.

  1. Hội đồng thẩm định họp vào tháng 4 hoặc tháng 11 để đưa ra quyết định cuối cùng. Kết quả có hiệu lực ngay lập tức.
  2. Hội đồng thẩm định họp vào tháng 4 hoặc tháng 11 để đưa ra quyết định cuối cùng. Kết quả có hiệu lực ngay lập tức.

  Đối sánh 6 tiêu chuẩn của ACBSP và 12 tiêu chuẩn của CDIO

  Vậy con đường triển khai CDIO cho các chương trình đào tạo nói chung và chương trình quản trị kinh doanh và tài chính ngân hàng tại Đại học FPT sẽ giúp ích gì cho việc kiểm định ACBSP? Hãy cùng xem bảng đối sánh 6 tiêu chuẩn ACBSP với 12 tiêu chuẩn CDIO.

  Trường Đại học Bách Khoa, 2014, Kết quả và thành quả áp dụng CDIO tại trường Đại học Bách Khoa, Đào tạo theo CDIO: từ thí điểm đến đại trà, TPHCM, p111
  Trường Đại học Bách Khoa, 2014, Kết quả và thành quả áp dụng CDIO tại trường Đại học Bách Khoa, Đào tạo theo CDIO: từ thí điểm đến đại trà, TPHCM, p111

  Tiêu chuẩn 1: Khả năng lãnh đạo. Theo ACBSP, Người đứng đầu của đơn vị kinh doanh phải chịu trách nhiệm phát triển, thi hành và liên tục cải tiến các chương trình cũng như quy trình trong đơn vị, để đáp ứng được tiêu chuẩn của ACBSP. Điều này tương tự với Tiêu chuẩn 1 và 2 theo CDIO. Tiêu chuẩn 1 CDIO – Bối cảnh đề cập cần có sự hỗ trợ từ người lãnh đạo của chương trình để nhằm duy trì các đề xướng CDIO.

  Tiêu chuẩn 2: Hoạch định chiến lược. Các cán bộ và giảng viên phải có đóng góp tích cực vào quy trình hoạch định chiến lược theo yêu cầu của kiểm định ACBSP. Hơn thế nữa, lãnh đạo của đơn vị cần giao tiếp các mục tiêu chiến lược, kế hoạch hành động và thước đo đến toàn bộ giảng viên, cán bộ và các bên liên quan. Điều này cũng được đề cập trong tiêu chuẩn 1 CDIO – Bối cảnh: một chương trình tiếp nhận khi có được sự đồng thuận công khai của giảng viên và có một phát ngôn về sứ mệnh hay tài liệu chiến lược của các tổ chức đào tạo có trách nhiệm mô tả chương trình triển khai theo CDIO.

  Tiêu chuẩn 3: Tập trung vào sinh viên và các bên liên quan. Các chương trình được kiểm định theo ACBSP cần có một quy trình hệ thống để xác định yêu cầu và kỳ vọng đối với sinh viên và các bên liên quan hiện tại và tương lai. Trong khi đó theo CDIO, các trường cũng phải đặt sinh viên là trung tâm khi xây dựng chương trình đạo tạo tích hợp (Tiêu chuẩn 3 CDIO) đan xen các kiến thức chuyên ngành và kỹ năng chuyên môn, kỹ năng cá nhân và giao tiếp.Ngoài ra, chương trình theo CDIO còn tạo ra các trải nghiệm học tập tích hợp (Tiêu chuẩn 7 CDIO), trong đó CDIO cũng khuyến khích các bên liên quan như giảng viên, doanh nghiệp tham gia vào việc thiết kế các trải nghiệm học tập tích hợp.

  Tiêu chuẩn 4:  Đo lường và phân tích học tập và năng lực của sinh viên. ACBSP tin rằng kết quả  đầu ra của quá trình giáo dục là tối quan trọng. Chuẩn đầu ra phải bao gồm một loạt các kỹ năng, kiến thức và thái độ mà có thể chịu ảnh hưởng của các kinh nghiệm giáo dục. Vì vậy, khi thực thi chương trình đánh giá chuẩn đầu ra, cần phải xem xét cẩn thận các chuẩn đầu ra quan trọng đối với sứ mệnh của đơn vị đào tạo, các chương trình kinh doanh và bằng cấp. Tiêu chuẩn 2 CDIO-Chuẩn đầu ra cũng cho rằng các chuẩn đầu ra của chương trình cần được xem xét và phê chuẩn bởi các bên liên quan chính yếu,các nhóm có chung mối quan tâm đến các sinh viên tốt nghiệp từ các chương trình nhằm đảm bảo tính thống nhất với các mục tiêu của chương trình và phù hợp với thực hành nghề nghiệp trên thực tiễn.Ngoài ra, các bên liên quan còn giúp xác định trình độ năng lực cho từng chuẩn đầu ra.

  Bộ tiêu chuẩn của ACBSP

  Tiêu chuẩn 1: Khả năng lãnh đạo
  Tiêu chuẩn 2: Hoạch định chiến lược
  Tiêu chuẩn 3: Tập trung vào sinh viên và các bên liên quan
  Tiêu chuẩn 4: Đo lường và phân tích học tập và và năng lực của sinh viên
  4.1 Chương trình đánh giá chuẩn đầu ra
  4.2 Báo cáo kết quả và xu hướng
  4.3 Lựa chọn và sử dụng thông tin và dữ liệu so sánh
  4.4 Liên tục cải tiến quy trình
  Tiêu chuẩn 5: Tập trung vào giảng viên và cán bộ
  5.1 Hoạch định nhân sự
  5.2 Thực tiễn áp dụng
  5.3 Bằng cấp, khối lượng công việc và mảng công việc của giảng viên
  5.4 Phân công giảng viên
  5.5 Quy mô giảng viên và khối lượng công việc
  5.6 Đánh giá giảng viên
  5.7 Quy trình, chính sách, thực thi và phát triển giảng viên, cán bộ
  5.8 Các hoạt động chuyên môn và học thuật
  Tiêu chuẩn 6: Quản lý quy trình giáo dục và kinh doanh
  6.1 Thiết kế và triển khai giáo dục
  6.2 Quản lý các Quy trình hỗ trợ giáo dục và quy trình hoạt động kinh doanh
  6.3 Quản lý tuyển sinh

  Tiêu chuẩn 5: Tập trung vào giảng viên và cán bộ. Mỗi đơn vị đăng ký kiểm định ACBSP cần: Phát triển và thi hành các chính sách, kế hoạch để đảm bảo đội ngũ giảng viên xuất sắc, đánh giá giảng viên dựa trên các tiêu chí và mục tiêu định sẵn; và mở cơ hội để phát triển giảng viên. Trong khi đó, CDIO cũng có hai tiêu chuẩn 9 và 10 hướng đến phát triển giảng viên: Tiêu chuẩn 9- Nâng cao năng lực kỹ năng của giảng viên và Tiêu chuẩn 10 – Nâng cao năng lực năng lực giảng dạy của giảng viên.Nếu các chương trình CDIO muốn nhấn mạnh tầm quan trọng của giảng dạy, học tập và đánh giá, họ cần cam kết những nguồn lực đầy đủ để giảng viên có thể phát triển trong những lĩnh vực này.

  Tiêu chuẩn 6: Quản lý quy trình giáo dục và kinh doanh. Tiêu chí 6.1 của ACBSP Thiết kế và triển khai giáo dục bao gồm thiết kế chương trình và triển khai chương trình, thì CDIO sẽ cung cấp kỹ thuật và phương pháp luận để thiết kế chương trình đào tạo thông qua các tiêu chuẩn sau: Tiêu chuẩn 4 – Giới thiệu ngành, Tiêu chuẩn 5 – Các trải nghiệm thiết kế – Triển khai .Ngoài ra, CDIO còn hỗ trợ triển khai chương trình qua Tiêu chuẩn 7 – Các trải nghiệm học tập tích hợp, và Tiêu chuẩn 8 – Học tập chủ động.

  Theo Tiêu chí 6.2 của ACBSP, Quy trình hỗ trợ giáo dục đề cập chương trình phải mô tả được nó sử dụng các quy trình hỗ trợ giáo dục như tư vấn, tham vấn, kiểm tra xếp chỗ, tutorial, cơ sở vật chất máy tính, thiết bị, phòng học, không gian, thư viện, và giải thích xem chúng được thiết kế, quản lý và cải tiến như thế nào, bao gồm tất cả cơ sở và trên mạng. Tương tự như ACBSP, Tiêu chuẩn 6 CDIO:Không gian làm việc yêu cầu nhà trường cung cấp không gian đầy đủ được trang bị trang thiết bị hiện đại phục vụ cho việc dạy và học.

  Từ phân tích trên, chúng ta nhận thấy rằng có một mối quan hệ chặt chẽ giữa các tiêu chuẩn và tiêu chí của đề xướng CDIO và kiểm định của ACBSP. Như vậy, rõ ràng việc bắt tay triển khai CDIO cho ngành Quản Trị Kinh Doanh và Tài Chính Ngân Hàng sẽ là một thuận lợi và mở đường cho việc kiểm định ACBSP trong thời gian sắp tới.

  Nguyên Hồ và Mai Phương

  Tài liệu Tham khảo:

  1. http://www.cdio.org/implementing-cdio/standards/12-cdio-standards
  2. https://www.acbsp.org/resource/collection/EB5F486D-441E-4156-9991-00D6C3A44ED1/ACBSP_Standards_and_Criteria_-_Bacc-Grad.pdf
  3. Kyle E. Brink, Clair A. Smith, 2012,  A comparison of AACSB, ACBSP, and IACBE accredited U.S. Business programs: An institutional resource perspective, business education & accreditation, Volume 4, Number 2.

  NO COMMENTS