Mẫu dự án áp dụng PBL dành cho học sinh phổ thông – Phần 1

  0
  659

  Trong phương pháp Project-based learning – Học theo dự án, người học trải qua một quá trình tìm tòi, khám phá để trả lời một câu hỏi, một vấn đề hay một thử thách đòi hỏi tư duy sâu do giáo viên đưa ra. Một dự án được lên kế hoạch thực hiện, quản lý, đánh giá cụ thể, phù hợp với nhiều đối tượng học viên, nhằm giúp người học tiếp thu được những nội dung học thuật quan trọng, rèn luyện và phát triển các kỹ năng của thế kỷ 21  (như làm việc nhóm, giao tiếp và tư duy phản biện) và thành quả là những sản phẩm thực, những bài thuyết trình hay dạng thể hiện có chất lượng tốt của chính các học viên.[1]

  Rất nhiều trường phổ thông trên thế giới đã áp dụng PBL vào giảng dạy ở hầu hết các môn học. Dưới đây là phần 1 của dự án dành cho học sinh lớp Đại số ở bang West Virginia, Mỹ.

  Tên dự án

  Những quyết định định mệnh

  Ý tưởng dự án

  Quốc hội sắp xem xét Đạo luật An ninh Khí hậu Lieberman-Warner (CSA). Bạn và nhóm của bạn được văn phòng của Thượng nghị sĩ Robert C. Byrd thuê để viết một bản tóm tắt. Bản tóm tắt cần phải giải thích được các mô hình toán học mà các nhà khoa học đã sử dụng để đưa ra dự đoán về thay đổi khí hậu toàn cầu. Để đưa ra được quyết định bỏ phiếu có hay không cho dự luật, Thượng nghị sĩ Byrd sẽ sử dụng bản tóm tắt của bạn để đánh giá độ tin cậy các dự đoán của nhà khoa học.

  Dẫn nhập dự án

  Học sinh sẽ xem một đoạn ghi âm của nhà lập pháp giải thích cách các nhà lập pháp có được các thông tin mà họ cần để quyết định bỏ phiếu về một dự luật. Dẫn nhập này có thể được mô phỏng qua đóng vai.

  Các tiêu chuẩn nội dung & mục tiêu

  Các mục tiêu được dạy hoặc được học trực tiếp qua khám phá Xác định mục tiêu học tập Bằng chứng xác định đạt được mục tiêu học tập
  M.O.A2.2.7Định nghĩa hàm số và tìm tập giá trị của nó; biểu diễn miền xác định và miền giá trị sử dụng ký hiệu khoảng đoạn; tìm nghịch đảo của một hàm số; tìm giá trị của một hàm khi một phần tử cho trước trong miền xác định; và thực hiện các phép toán cơ bản đối với hàm số bao gồm hợp thành các hàm số Kiến thức:Xác định hàm số, hàm số dạng 0 khi nào, miền xác định, miền giá trị, khoảng đoạn, nghịch đảo của hàm số

  Lập luận:

  Giải thích mối quan hệ giữa hàm số với miền xác định, miền giá trị, nghịch đảo và biểu diễn đồ thị

  Hiểu được các phép toán hàm số có thể được sử dụng để tạo ra các hàm số mới hoặc phân tích một phương trình phức tạp để xác định xem nó biểu diễn hàm số nào.

  Thực hành:

  Tìm giá trị của một hàm số với phần tử cho trước trong miền giá trị

  Thực hiện phép toán đối với hàm số

  Biểu diễn miền xác định, miền giá trị sử dụng ký hiệu khoảng đoạn

  Tìm nghịch đảo của một hàm số

  Tìm các nghiệm của một hàm số

  Xác định miền xác định và miền giá trị của một hàm số dựa vào đồ thị hoặc phương trình

  Good Definition HandoutPractice Quiz IIFunction Pairs HandoutFunction Operations HomeworkEquation Analysis Sheet I

  Equation Analysis Sheet II

  Inverse Function Investigation Sheet

  Function Journal

  Presentation to the Aides

  Global Climate Changes Brief

  M.O.A2.2.8Phân tích các họ hàm số và các phép biến đổi của chúng; xác định hàm số tuyến tính, hàm số bậc hai, hàm chứa căn, hàm chứa dấu giá trị tuyệt đối, hàm bậc thang, hàm gián đoạn, và hàm số mũ; phân tích các kết nối giữa các toán tử, đồ thị, bảng và phương trình khi giải các bài toán thực tế có và không sử dụng công nghệ. Kiến thức:Định nghĩa hàm số tuyến tính, hàm số bậc hai, hàm chứa căn, hàm chứa dấu giá trị tuyệt đối, hàm bậc thang, hàm gián đoạn và hàm số mũ, họ của các hàm số, và các phép biến đổiLập luận:Mô tả mối quan hệ giữa các trường hợp được mô tả giữa toán tử, đồ thị, bảng và phương trình.Hiểu các cách biến đổi biểu diễn các hàm số.Thực hành:

  Sử dụng các mối liên hệ giữa các trường hợp mô tả bằng toán tử, đồ thị, bảng, và phương trình để biểu diễn và phân tích các trường hợp.

  Biến đổi giữa các dạng biểu diễn một hàm số.

  Áp dụng biến đổi các hàm số.

  Sử dụng máy tính để biểu diễn các họ của các hàm số và nghịch đảo của chúng.

  Sử dụng máy tính để giải bài tập

  Function JournalPresentation to the AidesGlobal Climate Changes BriefFunction Card GameRecorder’s Score Sheet

  Transforming Equations

  Handout

  Transforming Equations

  Understanding Check

  M.O.A2.2.14Định nghĩa hàm logarit, biến đổi giữa mũ và logarit, và áp dụng các tính chất cơ bản của logarit để đơn giản hóa hoặc khai triển một biểu thức. Kiến thức:Định nghĩa hàm số logaritLập luận:Nhận dạng được một hàm số logarit như là nghịch đảo của một hàm số mũ.Thực hành:Đơn giản hóa hoặc khai triển một biểu thức bằng cách sử dụng các tính chất cơ bản của logarit.

  Biến đổi giữa các dạng logarit và mũ của một hàm số

  Function JournalEquation Analysis Sheet IIIEquation Analysis Sheet IVRegression Models HandoutPresentation to the Aides

  Global Climate Changes Brief

  M.O.A2.2.15Xác định một tình huống thực tế biểu hiện các đặc trưng của sự thay đổi mà có thể được mô hình hóa bằng một phương trình bậc hai; đặt các câu hỏi; đưa ra một giả thuyết như câu trả lời; phát triển, biện luận, và thực hiện một phương pháp để thu thập, tổ chức và phân tích dữ liệu có liên quan; mở rộng các dữ liệu rời rạc tự nhiên được thu thập như của một hàm liên tục mô tả các tập hợp dữ liệu đã biết; khái quát các kết quả để kết luận; so sánh các giả thuyết và kết luận; trình bày các dự án bằng số học, giải tích, đồ thị và ngôn ngữ sử dụng các công cụ dự đoán và phân tích đại số (có hoặc không sử dụng công nghệ). Kiến thức:Định nghĩa giả thuyết, kết luận, rời rạc, liên tục, suy luận, và giá thiếtLập luận:Nhận ra sự khác biệt giữa các dữ liệu rời rạc và liên tục.Vẽ ra các suy luận.Đưa ra các giả thiết.

  Xây dựng các lập luận thuyết phục.

  Thực hành:

  Thực hiện một phương pháp để thu thập, tổ chức và phân tích dữ liệu

  Sản phẩm:

  Trình bày các kết quả của dự án bằng số học, giải tích, đồ thị, và ngôn ngữ

  Statement SortPractice Quiz IPresentation to the AidesGlobal Climate Changes Brief
  M.O.A2.2.16Mô tả và minh họa cách mô hình và dãy số được sử dụng để phát triển các phương trình đệ quy (truy hồi) và phương trình dạng đóng; phân tích và mô tả đặc điểm của mỗi dạng. Kiến thức:Định nghĩa dãy như một hàm sốĐịnh nghĩa dạng truy hồi và tổng quát của mô hình và dãy.Lập luận:Nhận biết được sự khác nhau giữa dạng truy hồi và tổng quátThực hành:

  Phát triển dạng truy hồi và dạng tổng quát cho các mô hình và dãy số cụ thể

  Chuyển dạng truy hồi của một mô hình cho trước thành dạng tổng quát

  Chuyển dạng tổng quát của một mô hình thành dạng truy hồi.

  Table Analysis HandoutTable Analysis Classwork / Homework HandoutRegression Models HandoutCarbon Dioxide Emissions Handout

  Mục tiêu

  Biết

  • Ý nghĩa và cách sử dụng của các thuật ngữ sau: hàm số, hàm số dạng 0, miền xác định, miền giá trị, khoảng cách, hàm số, nghịch đảo.
  • Họ của các hàm số đặc biệt hàm số tuyến tính, hàm số bậc hai, hàm căn, hàm có chứa dấu giá trị tuyệt đối, hàm bậc thang, hàm liên tục, hàm logarit, hàm số mũ.
  • Biến đổi.
  • Giả thiết, kết luận, rời rạc, liên tục, suy luận, và giả định
  • Dãy số như một hàm số
  • Dạng truy hồi và tổng quát của một dãy số

  Thực hiện

  • Tìm được giá trị của một hàm số với phần tử cho trước thuộc tập xác định.
  • Thực hiện các phép toán hàm số.
  • Biểu diễn miền xác định, miền giá trị, miền giá trị, đối miền sử dụng kí hiệu khoảng.
  • Tìm nghịch đảo của hàm số.
  • Tìm dạng 0 của hàm số.
  • Xác định miền giá trị và miền xác định của một hàm số bằng đồ thị và phương trình.
  • Sử dụng các mối quan hệ giữa các trường hợp được mô tả bằng ngôn từ, đồ thị, bảng và phương trình để biểu diễn và phân tích các trường hợp.
  • Biến đổi giữa các dạng của hàm số
  • Áp dụng biến đổi các hàm số
  • Sử dụng máy tính để biểu diễn các họ hàm số và nghịch đảo của chúng
  • Sử dụng máy tính để giải bài tập
  • Rút gọn hoặc khai triển các biểu thức sử dụng các tính chất cơ bản của hàm logarit
  • Chuyển đổi giữa dạng logarit và mũ của một hàm số
  • Thực hiện một phương pháp thu thập, tổ chức và phân tích dữ liệu
  • Phát triển dạng truy hồi và tổng quát của họ dãy số và dãy số cụ thể
  • Chuyển dạng truy hồi của một mô hình cho trước thành dạng tổng quát
  • Chuyển dạng tổng quát của một mô hình thành dạng truy hồi.

   

  Hằng Lê Thanh|Đại học FPT

  Dịch từ http://wveis.k12.wv.us/

  [1] Project-based learning – Phương pháp học tập của thế kỷ 21

  NO COMMENTS