Phương pháp giảng dạy

Phương pháp giảng dạy

Quan điểm từ giáo dục phi chính quy Trong cuốn sách của Jarvis (2011) về Học tập người lớn trong bối cảnh xã hội, ông...

Thuyết học tập trải nghiệm đưa ra quan điểm về quá trình học tập cơ bản khác với các lý thuyết về hành vi...

Bài viết của tác giả Thành Nguyễn, chuyên gia Khoa học máy tính hiện đang công tác tại Nhật Bản. Lâu rồi không viết cái...

1. Công việc chính của giáo viên, theo thuyết kiến tạo là gì? Giáo viên theo quan điểm của thuyết kiến tạo khuyến khích người...

Blended learning không còn chỉ là một lựa chọn cho các lớp học. Sự kết hợp giữa giảng dạy trực tiếp và cơ hội...

Giảng viên thành công thường có mục tiêu bài dạy rõ ràng Làm thế nào để bạn biết bạn đang lái xe đúng đường khi...

The Digital Teaching Platform (DTP) is a category of products designed to bring interactive technology to teaching and learning in classroom. A DTP is...

Ba năm trước đây, Khoa Hàng không và Vũ Trụ của Học viện Công nghệ Massachusetts (MIT) đã mở rộng nhóm các chiến lược...

Dạy học gợi mở (IBL) là gì? Dạy học gợi mở (Inquiry-based learning IBL) là một trong các phương pháp giảng dạy kiến tạo phổ...

Profession-Oriented Higher Education (POHE) is to train teaching staff with professional activities (combining knowledge - skills and professional attitude) to meet the needs of...