Kỹ thuật giảng dạy

Kỹ thuật giảng dạy

Các bước dễ dàng để bạn đảo ngược lớp học của mình. Bước 1: Tạo 1 video: Giáo viên hãy bắt đầu từ những điều...

Vấn đề tồn tại của lớp học truyền thống Trong lớp học truyền thống, giáo viên dành phần lớn thời gian áp dụng các phương...

Một trong những vấn đề còn tồn tại của cách dạy học truyền thống hiện nay là chưa giải quyết được tính đa dạng...

Giới thiệu Học tập qua trải nghiệm (experiential learning) là một cách học thông qua làm, với quan niệm việc học là quá trình tạo...

Quan điểm từ giáo dục phi chính quy Trong cuốn sách của Jarvis (2011) về Học tập người lớn trong bối cảnh xã hội, ông...

Thuyết kiến tạo (constructivist theory) bao trùm những phương pháp giáo dục nổi bật những năm gần đây. Không chỉ nhấn mạnh tính tích...