Lần đầu tiên, hệ thống đảm bảo chất lượng của Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á sẽ đánh giá chất lượng...

SP là trường đầu tiên ở châu Á áp dụng CIDO. Trước đó, PBL được lựa chọn, bắt đầu từ quy mô nhỏ. Qua...

Lần đầu tiên Khối giáo dục FPT (FE) có đầy đủ thành phần Ban đào tạo và phát triển chương trình của các khối:...

This Brief discusses teacher development needs and suggests innovative strategies for meeting those needs through professional development. There are some strategies to develop teaching...

Ba năm trước đây, Khoa Hàng không và Vũ Trụ của Học viện Công nghệ Massachusetts (MIT) đã mở rộng nhóm các chiến lược...

Một trong các nhiệm vụ chính của đào tạo Kỹ thuật phần mềm hiện đại là để giúp sinh viên có thể hiểu rõ...

Trên chặng đường 10 năm phát triển, Đại học FPT đã gặt hái được nhiều thành công, với những dấu mốc đặc biệt như...

Tiếp theo sự kiện hội thảo mở (FPT EduCamp) đầu tiên được tổ chức vào tháng 11/2014, Đại học FPT bắt đầu xây dựng...

CDIO là viết tắt của Conceive (Ý tưởng), Design (Thiết kế), Implement (Triển khai) và Operate (Vận hành). Mô hình này phản ánh nguyên...

TÓM TẮT Trường Đại Học FPT đang hướng tới việc xây dựng chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo đáp ứng nhu cầu thực...