Câu chuyện giáo dục

Câu chuyện giáo dục

Trong thời đại toàn cầu hóa, khi tài nguyên thiên nhiên ngày càng cạn kiệt và khí hậu ngày càng diễn biến theo chiều...

Trả lời email nhóm mà không nhấn trả lời tất cả (reply all) (trừ khi cần thiết). Bạn có thể nghĩ rằng điều này chỉ...

Từ khi có chính sách mở cửa, và nhất là sau khi gia nhập WTO, giáo dục đại học Việt Nam đã và đang...

Kiểm tra, đánh giá là một phần rất quan trọng trong học tập và nghiên cứu. Đánh giá để biết được học sinh học...

Mối quan hệ giữa các trường đại học, các doanh nghiệp và các phòng thí nghiệm nghiên cứu quốc gia trong một nước tùy...

Different types of engagement between universities and companies vary in intensity, commitment level, cost, and potential outputs and benefits. Among the general principles which...

Although higher education cannot solve all of society's problems, it can act as a resource. Society requires the following from higher education:  - To...

Throughout the past decade, higher education around the world is facing a lot of challenges and potential threats on the issue of effective teaching...

There are ways that school districts, administrators, and educators can work together to implement data-driven instruction programs in more classrooms while still making the...

Here are 4 main  trends of higher education in the world in 2015. - The emergence of online marketing - The continuing growth of Massive Open...