Các phương pháp cho đánh giá công việc nhóm

  1
  4634

   

  Giới thiệu

  Sinh viên nên nhận thức được việc đánh giá trước khi bắt đầu dự án

  • Phương pháp đánh giá
  • Tiêu chuẩn đánh giá (sản phẩm và/hoặc quá trình)

  Sản phẩm so với quá trình

  • Đánh giá sản phẩm – đo lường số lượng và chất lượng công việc cá nhân trong một dự án nhóm
  • Đánh giá quá trình – đánh giá kĩ năng làm việc nhóm và tương tác của cá nhân

  Đánh giá của giảng viên (instructor) với các thành viên trong nhóm

  • Qua giảng viên – người quy định tất cả điểm số
  • Qua các thành viên trong nhóm – các thành viên trong nhóm đánh giá những đóng góp của họ với nhóm và quy định những điểm số

  Đánh giá sản phẩm bởi giảng viên

  Điểm số chia đều

  • Tất cả các thành viên trong nhóm đều nhận được điểm số giống nhau
  Ưu điểm Hạn chế
  • Dễ thực hiện nhất – không bàn đến bất kì công việc nào ngoài chấm điểm cho dự án
  • Thích hợp nếu điểm làm việc nhóm là một điểm nhỏ trong toàn bộ điểm số của khóa học
  • Những trách nhiệm nhóm được thực thi – nhóm thành công hay thất bại cùng nhau
  • Những đóng góp của cá nhân không được thể hiện trong phân bố điểm số
  • Những sinh viên kém có thể được hưởng lợi từ phần việc của những sinh viên chăm chỉ
  • Sinh viên tốt có thể bị các sinh viên kém làm cho mất hứng
  • Không động viên được sinh viên.

  Những câu hỏi kiểm tra

  • Những câu hỏi nên cụ thể (specifically) về dự án, và có thể trả lời được chỉ bởi những sinh viên tham gia hoàn toàn vào dự án
  Ưu điểm Hạn chế
  • Có thể tăng quyền lợi trong dự án – sinh viên có thể có thêm động lực để tìm hiểu về công việc của các thành viên trong nhóm của mình

   

  •  Sinh viên có thể lờ nhóm đi để nghiên cứu cho bài kiểm tra của riêng mình
  • Có thể có nghĩa là thêm công việc cho giảng viên khi chuẩn bị những câu hỏi kiểm tra
  • Có thể không hiệu quả – sinh viên có thể trả lời những câu hỏi bằng những bằng chứng đơn giản về dự án.

  Sự phân chia nhiệm vụ

  • Dự án phải được chia thành nhiều nhiệm vụ cùng mức độ phức tạp
  • Mỗi sinh viên chịu trách nhiệm cho một nhiệm vụ
  • Điểm cuối cùng là một phần điểm nhóm (ví dụ 50%) và một phần điểm nhiệm vụ cá nhân (ví dụ 50%)
  Ưu điểm Hạn chế
  • Hướng mục tiêu xác định sự tham gia của cá nhân
  •  Điểm cá nhân hợp cùng có thể tạo thêm động lực
  • Có thể tăng quyền lợi trong dự án – sinh viên có thể có thêm động lực để tìm hiểu về công việc của những thành viên trong nhóm mình
  • Sinh viên có thể lờ nhóm đi để làm nghiên cứu cho bài kiểm tra của riêng mình
  • Có thể có nghĩa là thêm công việc cho giảng viên khi chuẩn bị các câu hỏi kiểm tra
  • Có thể không hiệu quả – sinh viên có thể trả lời những câu hỏi bằng những bằng chứng đơn giản về dự án.

  Đánh giá trực tiếp

  • Giáo viên đánh giá những hoạt động cá nhân
  • Phỏng vấn
  • Báo cáo định kì
  • Biên bản họp
  • Quan sát
  Ưu điểm Hạn chế
  • Phỏng vấn là một cách tốt để có được thông tin về sự tham gia của cá nhân
  • Cho phép giảng viên cung cấp cho sinh viên nhiều phản hồi cụ thể
  • Rất tốn thời gian
  • Thông tin thu nhận được thường là chủ quan và/hoặc có thể không chính xác
  • Quy mô lớp học có thể khiến đánh giá này không khả thi.

  Đánh giá sản phẩm bằng đánh giá ngang bằng

  Những vấn đề với đánh giá ngang bằng:

  • Chúng ta nên sử dụng tự đánh giá không?
  • Giảng viên nên điều chỉnh các điểm số không?
  • Nên được thực hiện cá nhân hay đồng thuận tập thể?

  Sự phân chia điểm số (xem phụ lục để lấy ví dụ)

  • Quyết định cho nhóm một điểm giống nhau (điểm nhóm) X (số thành viên trong nhóm)
  • Để nhóm chia điểm cho nhau
  Ưu điểm Hạn chế
  •  Dễ thực hiện
  • Đánh giá ngang bằng có thể thúc đẩy sinh viên đóng góp nhiều hơn cho nhóm
  •  Không hạn chế quan điểm đánh giá của sinh viên (ví dụ cho những bạn điểm cao ngược lại với những bạn có đóng góp nhiều nhất)
  • Có thể có những xung đột cá nhân giữa các thành viên trong nhóm
  • Thúc đẩy cạnh tranh
  • Có thể khó khăn cho sinh viên để đánh giá nhau mà không có tiêu chí khách quan.

  Hệ số điểm thêm cho cá nhân

  • Tặng điểm thưởng cho một danh sách những công việc
  • Điểm cá nhân = (điểm nhóm) x (điểm đánh giá ngang bằng)
  Ưu điểm Hạn chế
  Cung cấp cho sinh viên những tiêu chí khách quan để theo đó đánh giá những đóng góp cá nhân
  • Tốn thời gian cho giảng viên
  • Thang đánh giá có thể bị hiểu sai
  • Tất cả các nhiệm vụ có thể cùng một hệ số

  Đánh giá quá trình

  Danh sách những kĩ năng để đánh giá, như là:

  • Thông qua vai trò bổ sung của nhóm
  • Hoạt động hợp tác
  • Quản lí thời gian và nhiệm vụ
  • Giải quyết các vấn đề sáng tạo
  • Sử dụng một loạt các phương pháp làm việc
  • Đàm phán (negotiation)

  Đánh giá quá trình qua giảng viên

  Đánh giá trực tiếp các hoạt động của nhóm sử dụng bản ghi chép công việc (logs) của nhóm – ví dụ những câu hỏi:

  • Bạn đã thực hiện những bước nào để tổ chức công việc nhóm?
  • Bạn đã thực hiện những bước nào để kiểm tra hiệu quả nhóm của bạn?
  • Bạn đã thực hiện những bước nào để cải thiện hiệu quả nhóm của bạn?
  • Những vấn đề bạn gặp phải khi làm việc nhóm là gì và bạn đã giải quyết nó như thế nào?
  • Nếu bạn được bắt tay vào nhiệm vụ thứ hai tương tự, bạn có làm điều gì khác không và tại sao?
  Ưu điểm Hạn chế
  • Giúp sinh viên phản tỉnh về hoạt động nhóm của họ
  • Những ghi chép công việc cung cấp nhiều thông tin có thể được sử dụng làm cơ sở cho đánh giá
  • Xem xét các bản ghi có thể rất tốn thời gian
  • Sinh viên cần được đào tạo để biết những gì đang xảy ra trong nhóm.

  Đánh giá quá trình qua đánh giá ngang bằng

  • Đánh giá cá nhân (xem phụ lục)
  • Các thành viên xem thấy mỗi thành viên trong nhóm như thế nào?
  • Sử dụng những danh sách những công việc tiêu biểu của nhóm
  • Các điểm trung bình cá nhân phải gần bằng điểm nhóm
  Ưu điểm Hạn chế
  • Đưa ra một nhìn nhận cá nhân về những đóng góp của mỗi thành viên
  • Danh sách những công việc tiêu biểu cung cấp cho sinh viên những tiêu chí khách quan.
  • Tốn thời gian và phức tạp; giảng viên phải kiểm tra kết quả
  • Danh sách những công việc tiêu biểu của nhóm có thể không đưa ra được thước đo quá trình làm việc của nhóm
  • Sinh viên có thể hiểu sai những công việc tiêu biểu.

   

  Tài liệu tham khảo

  • Gibbs, G. Learning in Teams: a Tutor Guide. Oxford, 1995.
  • Lejk, M. et al. A Survey of Methods of Deriving Individual Grades from Group Assessments. In Assessment & Evaluation in Higher Education. Vol. 21, No. 3, 1996.

  Phụ lục

  Ví dụ cho sự phân chia điểm số

  • Điểm dự án của nhóm: 70
  • Số thành viên trong nhóm: 4
  • Giảng viên ghi 280 điểm cho nhóm
  • Khuyên sinh viên rằng sự khác biệt giữa các điểm số không nên quá 20
  • Nhóm sinh viên chia điểm như sau:
  Sinh viên Điểm
  A 80
  B 60
  C 75
  D 65
  Tổng = 280

   

  Ví dụ về hệ số điểm thêm cho cá nhân

  Danh sách công việc Ann Bob Chris
  a)  Lịch sử nghiên cứu 3 4 1
  b) Phân tích lịch sử 4 5 1
  c) Viết một báo cáo 1 2 4
  d) Nhóm trình bày 3 1 1
  Tổng điểm cá nhân 11 12 7

  Thang đánh giá

  • Không đóng góp theo cách này
  • Giúp đỡ nhưng không thành công lắm
  • Trung bình
  • Trên trung bình
  • Nổi bật

  Yếu tố đánh giá ngang bằng = (tổng điểm cá nhân)/ (tổng điểm trung bình)

  Tổng điểm chung bình cá nhân = 10

  Nếu điểm dự án = 60

  Điểm cá nhân:

  Ann = 60 * (11/10) = 66
  Bob = 60 * (12/10) = 72
  Chris = 60 * (7/10) = 42

  Ví dụ đánh giá cá nhân

  3 thành viên trong nhóm (Ann, Bob, Chris), không tự đánh giá

  Tên sinh viên: Ann

  Đánh giá theo: Bob (điểm được chấm đang in đậm trong ví dụ này)

  Nhiệm vụ hoạt động nhóm Hoàn toàn dưới mức trung bình Dưới mức trung bình Trung bình Trên trung bình Hoàn toàn trên trung bình
  1. Gắn kết trong nhóm tốt
  -2 -1 0 1 2
  1. Lãnh đạo, quản lý các cuộc họp
  -2 -1 0 1 2
  1. Lập kế hoạch và phân công nhiệm vụ
  -2 -1 0 1 2
  1. Tạo ra những ý tưởng và giải pháp
  -2 -1 0 1 2
  1. Giải quyết các vấn đề của nhóm
  -2 -1 0 1 2
  1. Điều chỉnh bản thân để làm việc
  -2 -1 0 1 2
  1. Giúp thành viên trong nhóm hoàn thành công việc
  -2 -1 0 1 2
  1. Sẵn sàng tham gia vào các công việc không thích
  -2 -1 0 1 2

   

  Điểm giảng viên cho nhóm dự án Cộng điểm đánh giá Đánh giá riêng của Bob cho Ann
  60% +3 63%

  Lưu ý: Phiếu đánh giá Chris của Bob phải công thêm -3

   

  Tên sinh viên: Ann

  Đánh giá bởi: Chris

  Nhiệm vụ hoạt động nhóm Hoàn toàn dưới mức trung bình Dưới mức trung bình Trung bình Trên trung bình Hoàn toàn trên trung bình
  1. Gắn kết trong nhóm tốt
  -2 -1 0 1 2
  1. Lãnh đạo, quản lý các cuộc họp
  -2 -1 0 1 2
  1. Lập kế hoạch và phân công nhiệm vụ
  -2 -1 0 1 2
  1. Tạo ra những ý tưởng và giải pháp
  -2 -1 0 1 2
  1. Giải quyết các vấn đề của nhóm
  -2 -1 0 1 2
  1. Điều chỉnh bản thân để làm việc
  -2 -1 0 1 2
  1. Giúp thành viên trong nhóm hoàn thành công việc
  -2 -1 0 1 2
  1. Sẵn sàng tham gia các công việc không thích
  -2 -1 0 1 2

   

  Điểm giảng viên cho dự án của nhóm Cộng điểm đánh giá Điểm cá nhân của Chris cho Ann
  60% +1 61%

  Lưu ý: Phiếu đánh giá Ann của Chris phải công thêm -1

  Điểm cuối cùng của Ann: (63 + 61) / 2 = 62%

  Hoàng Giang Quỳnh Anh | Dự án CNGD

  Dịch từ: https://uwaterloo.ca

  1 COMMENT

  Comments are closed.