Các nguyên tắc kiểm tra, đánh giá

  0
  3548

  1. Việc kiểm tra, đánh giá cần phải xác thực.

  Tính xác thực đảm bảo nhiệm vụ kiểm tra, đánh giá và các tiêu chí kèm theo đo đếm một cách hiệu quả sự thu nhận kiến thức của sinh viên theo chuẩn đầu ra đã được định sẵn ở mức độ phù hợp.

  2. Việc kiểm tra, đánh giá cần đảm bảo độ tin cậy và nhất quán.

  Việc kiểm tra, đánh giá cần phải đáng tin cậy và điều này đòi hỏi quá trình tạo môi trường đánh giá, chấm điểm, sự tiết chế điều độ của các bài tập lớn phải đảm bảo rõ ràng và nhất quán.

  3. Thông tin về việc kiểm tra, đánh giá cần phải minh bạch, rõ ràng và có thể tiếp cận được.

  Các thông tin về hoạt động và quy trình kiểm tra đánh giá cần phải rõ ràng, chính xác, thống nhất, đúng lúc và được truyền tải tới sinh viên, nhân viên và các giám khảo hoặc đánh giá viên bên ngoài.

  4. Kiểm tra, đánh giá cần đảm bảo tính bao hàm và tính công bằng.

  Miễn là không vi phạm các tiêu chuẩn về học thuật, hoạt động kiểm tra đánh giá đảm bảo tính bao hàm và công bằng cần chắc chắn rằng không xâm phạm lợi ích của bất kỳ cá nhân hay nhóm người nào.

  5. Kiểm tra, đánh giá cần là một phần liên kết với các phần khác trong một chương trình và phải liên quan trực tiếp tới mục tiêu cũng như chuẩn đầu ra của chương trình.

  Các hoạt động kiểm tra, đánh giá cần chủ yếu phản ánh bản chất của môn học hoặc chủ đề đồng thời phải tạo cho sinh viên cơ hội để phát triển các kỹ năng và năng lực phổ biến.

  can-stock-photo_csp11503170

  6. Khối lượng của nhiệm vụ kiểm tra, đánh giá cần kiểm soát được.

  Lịch trình của các bài tập lớn và khối lượng các nhiệm vụ kiểm tra, đánh giá cần đảm bảo một kết quả đánh giá đáng tin cậy và có giá trị mà không quá tải đối với cả giảng viên và sinh viên.

  7. Cả đánh giá quá trình (Formative assessment) và đánh giá kết quả (Summative Assessment) nên được triển khai trong tất cả các chương trình.

  Đánh giá quá trình và đánh giá kết quả nên được tích hợp trong các chương trình để đảm bảo mục tiêu của việc kiểm tra, đánh giá được đảm bảo đầy đủ. Rất nhiều chương trình còn mong muốn đưa cả đánh giá phán đoán (Diagnostic Assessment).

  8. Các phản hồi kịp thời nhằm thúc đẩy việc học tập và cải thiện chất lượng cần phải là một phần tích hợp trong quá trình kiểm tra, đánh giá.

  Sinh viên nên bắt buộc phải đưa ra phản hồi khi hoàn thành các bài đánh giá quá trình, và trong cả các bài đánh giá kết quả nếu cần thiết. Bản chất, phạm vi và thời gian của các phản hồi đối với từng bài đánh giá phải rõ ràng với sinh viên từ trước.

  9. Chính sách và chiến lược phát triển đội ngũ cũng cần có kiểm tra, đánh giá.

  Tất cả những người tham gia vào việc kiểm tra, đánh giá của sinh viên phải chắc chắn đủ năng lực để thực hiện vai trò và nhiệm vụ của mình.

  Thu Hương – Dịch

  Nguồn: https://www.shef.ac.uk/polopoly_fs/1.209653!/file/Principles_of_Assessment.pdf

  NO COMMENTS